Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Studio Breed Fotografie

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Studio Breed Fotografie zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna AV) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze AV aanvaardt.
1.3 Van het in deze AV bepaalde kan slechts na schriftelijke bevestiging worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze AV en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Studio Breed Fotografie worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Studio Breed Fotografie ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Studio Breed Fotografie zijn vrijblijvend. Studio Breed Fotografie behoudt het recht prijzen aan te passen op ieder moment, bijvoorbeeld in geval van wettelijke voorschriften.
2.2 Een overeenkomst komt tot stand na bevestiging per e-mail van uw bestelling door Studio Breed Fotografie. Ik behoud het recht voor bepaalde bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Studio Breed Fotografie dit mee binnen zeven werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden foto's zijn in euros, inclusief BTW en inclusief verzendkosten binnen Nederland, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na bevestiging per e-mail, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de betaling niet binnen zeven (7) dagen op de rekening van Studio Breed Fotografie is bijgeschreven wordt de bestelling zonder verdere mededeling geannuleerd.

Artikel 4. Levering
4.1 Studio Breed Fotografie zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 10 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 3 dagen nadat de bestelling geplaatst is bericht. Als de levertijd de termijn van 14 dagen overschrijdt heeft de consument het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Het reeds betaalde bedrag voor het betreffende artikel vermeerderd met de bijkomende vracht- en handlingkosten wordt in dat geval binnen 48 uur geretourneerd
4.2 Studio Breed Fotografie levert het door u bestelde af op het postadres dat door u opgegeven is, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 Het eigendom van geleverde foto's gaat pas over, indien u alle kosten die aan de overeenkomst verbonden zijn, aan Studio Breed heeft voldaan. Het risico van de foto's gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Auteurs- en overige rechten
6.1 Met het aangaan van de overeenkomst respecteert u onvoorwaardelijk alle auteurs- en overige rechten die rusten op de door Studio Breed Fotografie geleverde foto's.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U dient bij aflevering de foto's te controleren. Indien het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt, dient u Studio Breed daarvan binnen zeven werkdagen na de aflevering, schriftelijk of per email en gemotiveerd op de hoogte te stellen.
7.2 Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het bestelde overeenkomt, of dat niet geleverd is volgens overeenkomst, heeft Studio Breed Fotografie de keuze de betreffende foto's tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe foto's dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 U bent gerechtigd het door u bestelde zonder opgave van reden binnen zeven werkdagen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product en het product zelf onbeschadigd zijn. De kosten voor retourzendingen in dit geval komen voor rekening van de klant.

Artikel 8. Bestellingen en communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en Studio Breed Fotografie, dan wel tussen Studio Breed Fotografie en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen klant en Studio Breed Fotografie, is Studio Breed Fotografie niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Studio Breed Fotografie.

Artikel 9. Overmacht
9.1 In geval van overmacht is Studio Breed Fotografie gerechtigd, onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, de uitvoering van uw bestelling na schriftelijke mededeling op te schorten en / of te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Studio Breed Fotografie gehouden is tot schadevergoeding, tenzij dit in de betreffende situatie naar maatstaven van redelijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Studio Breed Fotografie kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Wanneer Studio Breed Fotografie al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze AV toestaat en / of hanteert, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze AV te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Studio Breed Fotografie deze AV soepel toepast.
10.2 Indien één of meer van de bepalingen van deze AV of enige andere overeenkomst met Studio Breed Fotografie in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Studio Breed Fotografie vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.3 Studio Breed Fotografie is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Bedenktijd
12.1 Wet Kopen op afstand
Volgens de wet kopen op afstand, heeft u als koper 7 dagen bedenktijd en recht op ontbinding zonder opgaaf van reden. Indien u al heeft betaald, wordt het bedrag z.s.m. teruggestort op uw rekening en in ieder geval binnen 7 dagen.

Artikel 13. Gedragscode
13.1 Studio Breed Fotografie onderschrijft de Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg. De volledige tekst is te vinden op http://www.thuiswinkelwaarborg.nl